fitrepublic facebook.jpeg

Regulamin

§ 1
WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z działu ogłoszeniowego Portalu. Warunki ogólne opisane zostały w głównym regulaminie, do którego ten tekst jest załącznikiem.
 2. Usługa "Ogłoszenie" polega na utrzymaniu ogłoszenia Użytkownika w wydzielonej dla ogłoszeń części Portalu.
 3. Usługa "Ogłoszenie" jest płatna. Koszt publikacji ogłoszenia zależy jest od wybranych opcji i przedstawiony użytkownikowi przed publikacją ogłoszenia.
 4. Użytkownik zleca Portalowi świadczenie usługi Ogłoszenia poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie"
 5. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 2
OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi.
 2. Dane kontaktowe Użytkownika podane w ogłoszeniu służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

§ 3
ZAMAWIANIE USŁUGI

 1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
 2. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu "Dodaj ogłoszenie".
 3. Ogłoszenie publikowane jest na okres wybrany prze użytkownika (dostępne opcje: pół roku, dożywotnio)
 4. Użytkownik ma prawo do zamieszczenia ogłoszenia w przeznaczonej do tego kategorii.
 5. W przypadku stwierdzenia, że ogłosznie jest niezgodne z kategorią lub regulaminem, może ono być usunięte bez podania przyczyny.
 6. Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia nie ma możliwości jego edycji.
 7. Zabrania się dodawania Ogłoszeń, które:
  • naruszają prawo,
  • naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
  • naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
  • mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej kategorii,
  • mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
  • zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Portalu lub jego Partnerów
 8. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
 9. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, Portal zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.
 10. Firma nie jest płatnikiem VAT, nie wystawiamy faktur VAT.

§ 4
OPŁATY

 1. Kwota należna za usługę pobierana jest przy pomocy systemu płatności online Dotpay.
 2. Dostępny kanał płatności to system Dotpay.
 3. Portal zastrzega prawo do niezwłocznego zaprzestania świadczenia usługi Użytkownikowi, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:
  • Użytkownik złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
  • Użytkownik będzie korzystał z usługi Ogłoszenie niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
  • Użytkownik będzie działał na szkodę innych użytkowników portalu lub użytkowników sieci Internet.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU

 1. Wydawca zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia w pełnym zakresie z należytą starannością. Niemniej Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 2. Administrator zastrzega prawo do wystąpienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 4. Odpowiedzialność Portalu jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Użytkownika.

§ 6
REKLAMACJE

 1. Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana w formie listu e-mail na adres kontakt@fitrepublic.pl i określać:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta usługi Ogłoszenia,
  • dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (tytuł ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)
  • zarzuty Użytkownika
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
 2. Portal obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub  informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Do umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do  przestrzegania aktualnie obowiązujących norm prawnych.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem, którym nie uda się zapobiec w  drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 5. Portal zastrzega prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień regulaminu.